Cliëntenraad

Cliëntenraad

Wat is een Cliëntenraad?
De Cliëntenraad is, te midden van iedereen die betrokken is bij de zorg- en dienstverlening, de enige die kan praten vanuit de ervaringen van cliënten.

De Cliëntenraad is daardoor als het ware de stem van de cliënt.

Waarom een Cliëntenraad?
Voor Iriz thuiszorg staat de wens van de cliënt centraal. Daarom willen we continu weten wat de wensen zijn van onze cliënten, wat ze vinden van de geboden zorg en alles daar omheen.

De cliënt wordt gehoord in de Cliëntenraad. De raad behartigt de gezamenlijke belangen van de cliënt en oefent via overleg met de directie invloed uit op het beleid.

Samenstelling Cliëntenraad Iriz thuiszorg
Bij voorkeur nemen cliënten van Iriz thuiszorg zitting in de raad. Wanneer dit nog niet mogelijk is, kunnen ook familieleden of niet-cliënten met affiniteit voor de zorg, lid zijn van de Cliëntenraad.

Op dit moment bestaat de Cliëntenraad Iriz thuiszorg uit de volgende leden.

 • Eelke de Jong (voorzitter)
 • Coby Koole – Barentsen
 • Vacature

De leden van de cliëntenraad worden benoemd door de Directie van Iriz thuiszorg voor een periode van vier jaar. Zittende leden kunnen maximaal twee periodes van vier jaar deelnemen.

De rechten
De Cliëntenraad heeft het wettelijk recht om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de directie van Iriz thuiszorg over de zorg- en dienstverlening.

Zij hebben recht op informatie zoals het zorgbeleid of de klachtenregeling. In een periodiek overleg komen de Cliëntenraad en de directie bij elkaar. De Cliëntenraad heeft het recht om ten minste één persoon voor te dragen als lid van de Raad van Commissarissen van Iriz thuiszorg.

De werkzaamheden
Binnen de Cliëntenraad praat de cliënt niet alleen mee over de geboden zorgverlening, maar ook over de ontwikkelingen binnen Iriz thuiszorg. Dankzij deze raad kan de organisatie actief aandacht besteden aan onderwerpen die bij de cliënten leven.

De Cliëntenraad is de spreekbuis namens de cliënten, behartigt belangen van cliënten en adviseert de Directie. Om deze functie goed uit te voeren, is contact met de cliënt erg belangrijk.

Welke thema’s vindt de Cliëntenraad belangrijk?

 • Zorgvernieuwing
 • Veiligheid
 • Gezondheid en hygiëne
 • Mentale verzorging en maatschappelijke ondersteuning
 • Verbeteracties en deskundigheid
 • Klanttevredenheid en service

Jaarlijks publiceert de Cliëntenraad op de website van Iriz thuiszorg een jaarverslag waarin wordt weergegeven wat de Cliëntenraad het afgelopen jaar heeft gedaan. Tevens geven zij in dit verslag inzicht in de plannen voor het komende jaar. Om goed op de hoogte te blijven van wat er speelt onder de cliënten en de kwaliteit te borgen, voert de Cliëntenraad jaarlijks zogenaamde koffiegesprekken met een aantal cliënten van Iriz thuiszorg.

De Cliëntenraad richt zich uitsluitend op het algemeen belang van cliënten van Iriz thuiszorg. Voor individuele klachten heeft Iriz thuiszorg een eigen klachtenregeling ontwikkeld.

Meer weten?
Download de klachtenregeling of neem contact op met de klachtenfunctionaris van Iriz thuiszorg via telefoonnummer: 0113-232529

Invloed en meepraten?
De resultaten van de Cliëntenraad komen werkelijk ten goede aan de cliënten en de zorg. Dat maakt het werk de moeite waard.

Neem contact op met de Cliëntenraad Iriz thuiszorg:

 • wanneer u meer informatie wenst;
 • als u suggesties heeft om de zorg te verbeteren;
 • als u de Cliëntenraad wilt uitnodigen voor een gesprek bij u thuis.
 • als u lid wil worden van de Cliëntenraad

U kunt de Cliëntenraad bereiken via het emailadres: cliëntenraad@iriz.org.

Iriz thuiszorg heeft een cliëntenraad die bestaat uit 3 personen. Gezien de omvang van onze organisatie en het gegeven dat wij alleen extramurale zorg verlenen, verschilt dit wezenlijk van een cliëntenraad die in de intramurale zorg actief is.

Vacature Cliëntenraad
Momenteel heeft de cliëntenraad een vacature. Bent u geïnteresseerd? Stuur een email naar info@iriz.org voor meer informatie.