Richtlijnen ten aanzien van het Coronavirus

Richtlijnen ten aanzien van het Coronavirus | Tel: 0113-23 25 29 (24/7)

Algemene Voorwaarden 2017

De algemene voorwaarden (hierna: AV) bieden evenwicht, verschaffen duidelijkheid en rechts zekerheid in de relatie zorgorganisatie en cliënt. Deze zijn immers tweezijdig en werken concreet uit wat partijen van elkaar mogen verwachten in een zorgverleningsrelatie. Het gaat om wederzijdse verantwoordelijkheden. De AV zijn van toepassing op alle contracten tussen zorgorganisaties en cliënten in de VVT-sector, met uitzondering van de contracten in de Wmo.

Het gebruik van de AV wordt door zorgkantoren en zorgverzekeraars mogelijk gemaakt. Gebruik ervan is in de Wlz een selectiecriterium bij de zorginkoop. Ook in de inkoopdocumenten binnen de Zvw wordt verwezen naar de AV. Branche- en cliëntenorganisaties zouden graag een stevige verankering willen zien van de AV binnen de Zvw-contractering. Dit dient de rechtszekerheid en creëert tevens een gelijk speelveld, immers ook de niet bij de brancheorganisaties aangesloten zorgaanbieders zijn dan gehouden aan de AV.

Deze nieuwe tweezijdige AV zijn onder auspiciën van de SER door ActiZ, BTN en cliënten- en consumentenorganisaties LOC Zeggenschap in zorg, Patiëntenfederatie Nederland en de Consumentenbond gezamenlijk opgesteld, ook is de zorg- en dienstverleningsovereenkomst aangepast. Met ingang van 1 januari 2017 dienen de nieuwe AV te worden gebruikt voor de overeenkomsten met cliënten die na 1 januari 2017 gesloten worden.

Het uitgangspunt is één overeenkomst inclusief een Algemene module, die aan alle cliënten wordt verstrekt vanaf aanvang van de zorg. Daarnaast bieden, indien van toepassing, de volgende bijzondere modules de mogelijkheid om de specifieke zorgvraag van cliënten contractueel in te regelen:

Zorg- en dienstverleningsovereenkomst (algemene voorwaarden)

  1. Bijzondere module Zorg met verblijf (Wlz)
  2. Bijzondere module VPT en MPT
  3. Bijzondere module Geriatrische Revalidatie
  4. Bijzondere module BOPZ
  5. Bijzondere module Kortdurend Verblijf
  6. Bijzondere module Wijkverpleging

In algemene voorwaarden (AV) worden rechten en plichten van zorgaanbieders en cliënten helder omschreven. Dat schept duidelijkheid en versterkt de positie en het vertrouwen van cliënt en aanbieder jegens elkaar. De cliënt komt centraal te staan en er is een goed evenwicht tussen zorg en zakelijkheid. De algemene leveringsvoorwaarden bieden evenwicht en verschaffen duidelijkheid en rechtszekerheid in de relatie cliënt- zorgorganisatie en zorgen voor een gelijk speelveld voor de zorgaanbieders. Algemene voorwaarden bieden de cliënt een ‘keurmerk’ als keuzecriterium.

Kernwaarden Iriz

  • Respect
  • Oog voor de mens
  • Thuis blijven wonen
  • De vraag achter de vraag

Contact opnemen

0113-232529

0113-232989

info@iriz.org

Ik wil zorg Ik Zoek Informatie Ik Zoek Werk